22 July, 2019

Kolkata
Regional Centre

|

REGIONAL DIRECTOR
IGNOU, REGIONAL CENTRE,
BIKASH BHAVAN,
4TH FLOOR, NORTH BLOCK,
BIDHAN NAGAR ( SALT LAKE CITY )
KOLKATA-700091

Phone (033) 2334 9850, (033) 2359 2719
Fax (033) 23347576
E-mail : ignourd28@yahoo.com
               rckolkata@ignou.ac.in

Website: www.rckolkatta.ignou.ac.in 
                 www.ignoukolkatarc.com